OVERGANG VOORTGEZET ONDERWIJS

Protocol Schooladvies POVO

In dit protocol geven wij aan hoe de overgang van groep 8 naar het voortgezet onderwijs verloopt, hoe het schooladvies tot stand komt en wat de taken van de school en ouders zijn. Dit protocol is tot stand gekomen met in achtneming van de afspraken die gemaakt zijn door BEPO (Betuws Primair Passend Onderwijs) www.swvbepo.nl.
 
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil dat alle leerlingen een eindtoets maken. Daarom is er vanaf 2016 een verplichte eindtoets voor taal en rekenen voor alle leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs. Hierdoor kan de basiskwaliteit van scholen beter worden vergeleken. De Lokhorstschool doet mee aan de CITO Doorstroomtoets. Deze CITO Doorstroomtoets zal plaats vinden in april. Entreetoets en voorlopig advies
In groep 7 maken de leerlingen in april de entreetoets van groep 7. Als de uitslag hiervan bekend is worden de ouders met hun kind uitgenodigd voor een voorlopig adviesgesprek. In dit gesprek geeft de school aan welk type voortgezet onderwijs het beste bij de leerling past.
 
Wie zijn betrokken bij de advisering?
Het voorlopig advies wordt voorbereid door de groepsleerkrachten van groep 7, vanuit de zorg denkt de IB-er mee en als eindverantwoordelijke ook de directeur van onze school.
Wij adviseren dat niveau waarbinnen het kind, met een gezonde mate van inspanning, succesvol kan zijn. We geven hierbij geen advies over een specifieke school voor voortgezet onderwijs.
 
Het voorlopig advies is gebaseerd op de volgende gegevens:
Definitief advies 
Na de CITO-leerlingvolgsysteem M8 toetsen in januari geeft de school een definitief advies. Dit definitieve advies is gebaseerd op de hierboven genoemde gegevens alsmede de resultaten van de M8 toetsen. Daarnaast wordt er bekeken wat er met de adviezen die zijn gegeven in het voorlopig adviesgesprek zijn gedaan. Van de ouders en het kind verwacht de school tijdens het definitief advies gesprek de keuze van de VO-school.  
 
Zowel  het voorlopig advies gesprek als het definitief adviesgesprek wordt altijd gevoerd met de wettelijke vertegenwoordigers van de leerling. In de meeste gevallen zijn dat de ouders. Wanneer er vanwege een taalbarrière een tolk nodig is of er anderzijds een derde partij aanwezig is, dient dit  vooraf per mail bij de directie te worden aangevraagd. Het is aan de directie van de school dit al dan niet goed te keuren.

Taken van de school  
Verantwoordelijkheden van de ouders  
Taken van het VO
 
April: Vaststellen van het toelatingsbesluit van de VO school
Het VO communiceert dit besluit met de ouders en het PO, SO
Toelatingsbesluit = de leerling is toegelaten tot de aangemelde school
April-Mei: De VO scholen geven het voorlopig plaatsingsbesluit door aan ouders en de PO-school
Plaatsingsbesluit = de leerling is toegelaten tot de aangemelde afdeling van de school
April: Indien een VO school overweegt een leerling niet toe te laten communiceert zij dit met de ouders en de PO school. Na overleg met het PO neemt het VO het toelatingsbesluit
Medio juni: VO communiceert definitief plaatsingsbesluit met ouders en PO school
Plaatsingsbesluit = de leerling is toegelaten tot de aangemelde afdeling van de school
Juni: Kennismakingsdag/informatiemiddag op scholen voor VO